aktualizováno: 10.01.2019 21:57:48

chovateľská   stanica    Ž I V Ý    S E N

Bonitácia
Sme radi, že ste si otvorili naše stránky.....

 

Rentgen bedrových klbov

http://www.rr.sk/tusani/m/dbk.htm

.................................................................................................

Najbližšia bonitácia - 26.5.2012

pri Špeciálnej výstave beauceronov usporiadanej Slovenským beauceron klubom

Ranč u Rapsu, Svätoplukovo

....................................................................................................................

 

 

B O N I T A Č N Ý P O R I A D O K

1. Bonitácia je základnou podmienkou zaradenia jedinca do chovu. Predstavuje odbornú chovateľskú akciu, slúžiacu k získaniu poznatkov o exteriérových i povahových prednostiach, nedostatkoch a vadách vyskytujúcich sa u predvedeného jedinca ale aj   u plemena ako celku.

2. Údaje a poznatky získané na bonitácii sa podrobne zaznamenávajú do bonitačnej karty, celkový výsledok a získané hodnotenie sa zaznamenáva aj do preukazu o pôvode psa. Oba záznamy potvrdzuje bonitačná komisia.

3. Bonitáciu absolvuje pes 1x v živote. Pri neúspešnom výsledku v hodnotení povahy môže pes bonitáciu ešte 1x opakovať, pričom na opakovanej bonitácii sa nemení hodnotenie exteriéru z pôvodnej bonitácie, môže dôjsť iba k zmene v hodnotení povahy. V prípade účasti na opakovanej bonitácii je povinnosťou majiteľa psa predložiť bonitačnej komisii potvrdený originál bonitačnej karty z prvej bonitácie.

4. Bonitáciu podľa tohto poriadku musia absolvovať aj jedinci trvalo dovezení do SR za účelom chovného využitia a to aj keď získali chovnosť podľa iných smerníc, pričom platí chovnosť získaná vo Francúzsku (poriadaná Club des Amis du Beauceron).

5. Jedinec zúčastnený na bonitácii musí spĺňať tieto podmienky:

a) čistokrvnosť osvedčená preukazom o pôvode psa vydaným plemennou knihou, ktorá je uznávaná FCI

b) u importovaných jedincov – preregistrovanie v plemennej knihe na území SR

c) absolvovaný zvod mladých vo veku 9-15 mesiacov (platí pre jedincov narodených po 1.7.7994) zrušené

d) absolvovaný RTG na DBK vo veku minimálne 12 mesiacov, s výsledkom potvrdeným v preukaze o pôvode psa a to od vet. lekára uznaného SKZ

e) absolvovanú najmenej 1 výstavu vo veku nad 15 mesiacov s výsledkom zapísaným v preukaze o pôvode psa

f) vek minimálne 18 mesiacov v deň bonitácie

6. Bonitačná komisia je 3 – členná, posudzuje kolektívne v tomto zložení:

· poradca chovu SBK – je predsedom komisie a hodnotí hlavne chovnú upotrebiteľnosť jedinca na základe vyjadrení ostatných rozhodcov, celkového

stavu plemena a platných chovateľských smerníc SBK

· rozhodca pre exteriér – zadáva kódy exteriéru a vykonáva potrebné merania

· rozhodca pre povahu – zadáva kód povahy

7. Bonitačná karta sa vystavuje 3x s týmto určením:

originál pre majiteľa psa

1. kópia pre poradcu chovu

2. kópia pre archív SBK

8. Bonitácia zahŕňa posúdenie exteriéru (včítane váženia a merania potrebných mier, uvedených v bonitačnej karte) statické aj dynamické, ďalej posúdenie povahy, ktorá sa hodnotí aj po celý čas priebehu bonitácie. Obe stránky hodnotenia sa porovnávajú voči platnému štandardu plemena. PO komplexnom zhodnotení komisia stanový výsledný bonitačný kód a udelí výsledné celkové hodnotenie:

"A" chovný – doporučený sa zadáva u špičkových jedincov plne zodpovedajúcich štandardu, ktorý sú predpokladom zlepšovania úrovne plemena po exteriérovej

i povahovej stránke. Títo jedinci by mali spĺňať podmienky výberového chovu alebo mať reálnu nádej na ich splnenie. Celkove, pri komplexnom hodnotení

sa jedná o nadpriemerných jedincov.

"B" chovný – sa zadáva u jedincov bez závažných vád, ktorý môžu vykazovať malé odchýlky od štandardu a sú predpokladom udržania doterajšej úrovne plemena

v exteriéri i povahe. V komplexnom hodnotení sa jedná o priemerných jedincov.

"C" chovný – podmienečne sa zadáva jedincom, ktorý nedosahujú ani priemer súčasného stavu plemena, vykazujú výraznejšie odchýlky od štandardu, no nie

vady vyradzujúce z chovu a jedinci, u ktorých je predpoklad, že by mohli skôr zhoršiť doterajšiu úroveň plemena. V komplexnom hodnotení sa jedná skôr

o podpriemerných jedincov.

V prípade zadania tohoto hodnotenia musí komisia zároveň stanoviť počet skúšobných vrhov alebo krytí (najviac 2x), prípadne ďalšie obmedzenia. Po

vyhodnotení týchto opatrení Výbor SBK rozhodne o ďalšom chovnom využití daného jedinca a preradí ho do skupiny "B" alebo "Nechovný".

"Nezaradený" zadáva komisia jedincom, ktorí síce úspešne absolvujú exteriérovú časť bonitácie, no neuspejú v hodnotení povahy (viď. Bonitačná karta).

V tomto prípade sa zápis do preukazu o pôvode nevykonáva, iba sa v Bonitačnej karte potvrdí absolvovanie exteriérovej časti, čítane príslušnej

časti kódu, karta sa celá (originál + kópie) odovzdá hlavnému poradcovi chovu SBK.

"Nechovný" sa zadáva jedincom postihnutým diskvalifikačnou vadou alebo s nahromadenými viacerými znakmi penalizačného charakteru, ktorí nie sú pre

ďalší chov žiadúci a spôsobili by zhoršovanie doterajšieho stavu plemena. V komplexnom hodnotení sa jedná o nevyhovujúcich jedincov.

9. Pokiaľ komisia zistí, že u predvádzaného jedinca bola vykonaná veterinárna alebo iná  úprava exteriéru, ktorá má zakryť, zmierniť či odstrániť exteriérovú vadu, pes do chovu nesmie byť zaradený. Taký istý postup sa zachová pri zistení perzistujúcej fontanely lebky alebo zistení ktorejkoľvek z diskvalifikačných vád uvedených v štandarde.

10. Súčasťou bonitácie je tiež identifikácia jedinca – kontrola tetovacieho čísla. Pokiaľ komisia získa podozrenie, že tu došlo k nedovolenej manipulácii, resp. k zámene psa, ihneď preruší posudzovanie daného jedinca, zadrží všetky jeho doklady a o zistených  skutočnostiach informuje Výbor SBK.

Popis bonitácie a hodnotenie

EXTERIÉR

sa posudzuje staticky aj dynamicky, včítane potrebných meraní a vážení. V každej pozícii sa predvádzaný jedinec porovnáva s platným štandardom plemena, so zameraním na prípadný výskyt penalizačných a diskvalifikačných vád. Zistené výsledky sa ihneď zapisujú do Bonitačnej karty určeným spôsobom – zakrúžkovanie príslušnej vady.

POVAHA

sa posudzuje ďalej popísaným spôsobom, vychádzajúcim z platného štandardu a určenia plemena, pričom sila používaných podnetov musí byť primeraná posudzovanému jedincovi.  Test povahy sa nesmie vykonávať v izolovanom prostredí, bez účasti divákov, tiež je umožnená účasť príslušníkom rodiny, kde pes žije. Počas povahového testu nesmie byť pes  vedený na ostnatom obojku, psovod používa asi 1,5 m dlhé vodidlo, nedrží psa nakrátko,

psovod nemá psovi veliť, resp. ho viesť spôsobom ako na skúške z výkonu. Chovanie  psovoda aj psa má byť čo najprirodzenejšie. Výsledky hodnotenia sa ihneď zapisujú do bonitačnej karty určeným spôsobom – zakrúžkovanie zadanej známky.

Popis hodnotenia povahy

Povaha sa hodnotí počas celého priebehu bonitácie v nasledovných piatich oddieloch, ktoré sa hodnotia samostatne:

a) zahájenie – sa hodnotí priamo pri meraní, vážení a posudzovaní exteriéru. Psovod so psom sa dostaví k bonitačnej komisii, s ktorou bežným spôsobom komunikuje (pozdrav, odovzdanie dokladov a pod.), potom komisia vykoná kontrolu tetovacieho čísla, psa meria, váži a hodnotí exteriér

b) správanie k osobám a zvieratám – po zhodnotení exteriéru psovod so psom sa asi jednu minútu prechádza v okolí kruhu, medzi divákmi a ich psami – pes je na voľnom vodidle. Komisia sleduje a hodnotí správanie sa psa voči okoliu

c) zvukové a zrakové podnety – po ukončení hodnotenia v bode b/ psovod zotrvá v tej istej skupine osôb, kde niekoľko z nich (vopred poučených) vykoná rôzne zrakové a zvukové podnety primeranej intenzity a to tak, aby nijaký z nich nebol vedený priamo proti psovi. Použitými podnetmi môžu byť napr. otvorenie a zatvorenie dáždnika, osoba tlačiaca detský kočík, bicykel alebo káru, spôsobenie šramotu rôzneho druhu, kopnutím do plechu, prechod cez zvuky vydávajúcu podložku atď. Tieto podnety sa nepoužívajú všetky naraz, ich presný druh a spôsob určí komisia na každú bonitáciu rozdielne podľa aktuálnych podmienok a tak, aby nebolo možné psov vopred pripraviť na štandardné situácie. 

Podnety používané počas jednej bonitácie musia byť (v počte max. 3 druhy) rovnaké pre všetkých zúčastnených psov

d) samostatné správanie psa – psovod priviaže psa k pripravenému kolíku (takým spôsobom, aby sa nemohol vyvliecť) na asi 3 m dlhú reťaz a ukryje sa na vyznačenom mieste. Ponechanie ochranného náhubku nie je povinné – záleží na rozhodnutí psovoda. Po uplynutí asi 1 min. pobytu psa sa zo strany opačnej úkrytu psovoda 2x vystrelí (ráž zbrane 6mm – vzdialenosť 25m, ráž zbrane 9mm – vzdialenosť 50m, prestávka medzi výstrelmi 5 – 10 sec.). Hodnotí sa reakcia psa a jeho opätovné ukľudnenie. Po ukľudnení psa sa okolo neho vytvorí kruh o priemere asi 20 m, zložený z členov bonitačnej komisie a ďalších asi 5 osôb. Tieto osoby, na pokyn daný rozhodcom pre povahu sa normálnym krokom priblížia ku psovi a zovrú kruh až na vzdialenosť 2 m, kde chvíľu postoja a opäť normálnym krokom, no za potlesku a výskotu odídu na východzie postavenie. Po chvíľke čakania kruh opäť zovrú na vzdialenosť ako predtým, no tentoraz miernym poklusom a pri psovi ostanú kľudne stáť. V tejto fáze preskúšania psovod opustí úkryt, dostaví sa ku psovi, odviaže ho a vodidlo mu prevlečie popod obojok, oba konce vodidla podá rozhodcovi pre povahu. Potom psovod kruh opustí a bez toho aby lákal a privolával psa sa vzdiali medzi ostatných divákov, do vzdialenosti asi 20 – 30 m. Po chvíľke čakania rozhodca držiaci vodidlo pustí jeden jeho koniec tak, aby pes mal umožnený voľný odchod a sleduje reakcie psa (odchod psa, hľadanie psovoda, reakcie na okolie a pod.).

e) ochrana psovoda – psovod so psom na vodidle bez náhubku voľne ide smerom k určenému úkrytu, z poza ktorého náhle vybehne figurant (vystrojený ochrannými nohavicami a rukávom, vyzbrojený palicou) a zaútočí priamo na psovoda, pričom naznačuje údery palicou. Psovod pustí vodidlo z ruky, ďalšia činnosť figuranta je prispôsobená reakciám psa, no snaží sa fyzicky napadnúť psovoda. V prípade, že sa pes do figuranta zahryzne, obdrží po záhryze dve rany palicou na menej citlivé miesta tela. Po odvolaní psa (na pokyn rozhodcu) sa psovod so psom ihneď odoberie k bonitačnej  komisii, ktorá vykoná záverečné hodnotenie povahy, pričom jeden z jej členov psa pohladká.

Hodnotenie povahy v bodoch a-d

1. sebavedomý, živý, nebojácny, vyrovnaný, zbytočne neagresívny, s primeraným záujmom o okolie, dobrý vzťah ku psovodovi, k okoliu a cudzím osobám priateľský či nevšímavý postoj, bez reakcie na streľbu a iné hluky 2. menej sebavedomý, náznaky flegmatičnosti, s nízkym prahom dráždivosti 3. nedôverčivý, neistý, bez sebavedomia, prehnane dráždivý a nervózny, mierna reakcia na streľbu a hluky 4. bojazlivý, úplne nevšímavý k okoliu, útočný zo strachu, s pasívno-obrannou reakciou na streľbu 5. prehnane a bezdôvodne agresívny, bezdôvodne napáda, nijaké ukľudnenie

Hodnotenie povahy v bode e 1. okamžitá reakcia na prepad, psovoda tvrdo a nekompromisne bráni, bez reakcie na použitú palicu 2. trochu zaváha ale zakročí, zákrok a ochrana psovoda sú menej isté, použitie palice ho od zákroku neodradí, no má vplyv na jeho kvalitu 3. k zákroku o ochrane psovoda musí byť daný povzbudzujúci povel, po povele pes zakročí, použitie palice má výrazný vplyv na kvalitu a ukončenie zákroku. 4. pes nezakročí, no neprejaví známku strachu5. prepadom figuranta sa dá zahnať, psovoda vôbec nebráni, je úplne flegmatický

CELKOVÉ HODNOTENIE POVAHY

Výsledný kód hodnotenie v bodoch a-d hodnotenie v bode e

I. bez známky 3, najviac 2x2 1 alebo 2

II. najviac 1x3, bez známky 4,5 najviac 3

III. ostatné hodnotenia, no bez známok 4,5 najviac 3

IV. ak obdrží aspoň raz známku 4 alebo 5

Výsledný bonitačný kód Beaucerona

sa skladá z piatich pozícií:

1. pozícia: - druh chovnosti – označený veľkým písmenom (viď. bod 8)

2. pozícia: - kód celkového typu psa – označený arabským číslom (viď. Bonitačná karta)

3. pozícia: - kódy exteriérových vád – označenie kombináciou arabských čísel a písmen,

podľa vyznačenia na Bonitačnej karte (pokiaľ je pes v danej pozícii bez závad,

nevypisuje sa nič)

4. pozícia: - kód sfarbenia – označený veľkým písmenom X alebo Y, musí sa vyznačiť vždy

na posledné miesto pred lomítko

5. pozícia: - kód povahy – označený rímskym číslom (viď. celkové hodnotenie povahy).

Pokiaľ je pes do chovu "nezaradený", nepíše sa v tejto pozícii pri prvej

bonitácii nič, pri druhej sa doplní kód, to isté sa týka ja prvej pozície.

Zdroj: Informačný spravodaj SBK č. 1/95

och a vadách vyskytujúcich sa u predvedeného jedinca ale aj

u plemena ako celku.

2. Údaje a poznatky získané na bonitácii sa podrobne zaznamenávajú do bonitačnej karty,

celkový výsledok a získané hodnotenie sa zaznamenáva aj do preukazu o pôvode psa. Oba

záznamy potvrdzuje bonitačná komisia.

3. Bonitáciu absolvuje pes 1x v živote. Pri neúspešnom výsledku v hodnotení povahy môže

pes bonitáciu ešte 1x opakovať, pričom na opakovanej bonitácii sa nemení hodnotenie

exteriéru z pôvodnej bonitácie, môže dôjsť iba k zmene v hodnotení povahy. V prípade

účasti na opakovanej bonitácii je povinnosťou majiteľa psa predložiť bonitačnej komisii

potvrdený originál bonitačnej karty z prvej bonitácie.

4. Bonitáciu podľa tohto poriadku musia absolvovať aj jedinci trvalo dovezení do SR za

účelom chovného využitia a to aj keď získali chovnosť podľa iných smerníc, pričom platí

chovnosť získaná vo Francúzsku (poriadaná Club des Amis du Beauceron).

5. Jedinec zúčastnený na bonitácii musí spĺňať tieto podmienky:

a) čistokrvnosť osvedčená preukazom o pôvode psa vydaným plemennou knihou,

ktorá je uznávaná FCI

b) u importovaných jedincov – preregistrovanie v plemennej knihe na území SR

c) absolvovaný zvod mladých vo veku 9-15 mesiacov (platí pre jedincov

narodených po 1.7.7994) zrušené

d) absolvovaný RTG na DBK vo veku minimálne 12 mesiacov, s výsledkom

potvrdeným v preukaze o pôvode psa a to od vet. lekára uznaného SKZ

e) absolvovanú najmenej 1 výstavu vo veku nad 15 mesiacov s výsledkom

zapísaným v preukaze o pôvode psa

f) vek minimálne 18 mesiacov v deň bonitácie

6. Bonitačná komisia je 3 – členná, posudzuje kolektívne v tomto zložení:

· poradca chovu SBK – je predsedom komisie a hodnotí hlavne chovnú

upotrebiteľnosť jedinca na základe vyjadrení ostatných rozhodcov, celkového

stavu plemena a platných chovateľských smerníc SBK

· rozhodca pre exteriér – zadáva kódy exteriéru a vykonáva potrebné merania

· rozhodca pre povahu – zadáva kód povahy

7. Bonitačná karta sa vystavuje 3x s týmto určením:

originál pre majiteľa psa

1. kópia pre poradcu chovu

2. kópia pre archív SBK

8. Bonitácia zahŕňa posúdenie exteriéru (včítane váženia a merania potrebných mier,

uvedených v bonitačnej karte) statické aj dynamické, ďalej posúdenie povahy, ktorá sa

hodnotí aj po celý čas priebehu bonitácie. Obe stránky hodnotenia sa porovnávajú voči

platnému štandardu plemena. PO komplexnom zhodnotení komisia stanový výsledný

bonitačný kód a udelí výsledné celkové hodnotenie:

"A" chovný – doporučený sa zadáva u špičkových jedincov plne zodpovedajúcich

štandardu, ktorý sú predpokladom zlepšovania úrovne plemena po exteriérovej

i povahovej stránke. Títo jedinci by mali spĺňať podmienky výberového chovu

alebo mať reálnu nádej na ich splnenie. Celkove, pri komplexnom hodnotení

sa jedná o nadpriemerných jedincov.

"B" chovný – sa zadáva u jedincov bez závažných vád, ktorý môžu vykazovať malé

odchýlky od štandardu a sú predpokladom udržania doterajšej úrovne plemena

v exteriéri i povahe. V komplexnom hodnotení sa jedná o priemerných

jedincov.

"C" chovný – podmienečne sa zadáva jedincom, ktorý nedosahujú ani priemer

súčasného stavu plemena, vykazujú výraznejšie odchýlky od štandardu, no nie

vady vyradzujúce z chovu a jedinci, u ktorých je predpoklad, že by mohli skôr

zhoršiť doterajšiu úroveň plemena. V komplexnom hodnotení sa jedná skôr

o podpriemerných jedincov.

V prípade zadania tohoto hodnotenia musí komisia zároveň stanoviť počet

skúšobných vrhov alebo krytí (najviac 2x), prípadne ďalšie obmedzenia. Po

vyhodnotení týchto opatrení Výbor SBK rozhodne o ďalšom chovnom využití

daného jedinca a preradí ho do skupiny "B" alebo "Nechovný".

"Nezaradený" zadáva komisia jedincom, ktorí síce úspešne absolvujú exteriérovú

časť bonitácie, no neuspejú v hodnotení povahy (viď. Bonitačná karta).

V tomto prípade sa zápis do preukazu o pôvode nevykonáva, iba sa

v Bonitačnej karte potvrdí absolvovanie exteriérovej časti, čítane príslušnej

časti kódu, karta sa celá (originál + kópie) odovzdá hlavnému poradcovi chovu

SBK.

"Nechovný" sa zadáva jedincom postihnutým diskvalifikačnou vadou alebo

s nahromadenými viacerými znakmi penalizačného charakteru, ktorí nie sú pre

ďalší chov žiadúci a spôsobili by zhoršovanie doterajšieho stavu plemena.

V komplexnom hodnotení sa jedná o nevyhovujúcich jedincov.

9. Pokiaľ komisia zistí, že u predvádzaného jedinca bola vykonaná veterinárna alebo iná

úprava exteriéru, ktorá má zakryť, zmierniť či odstrániť exteriérovú vadu, pes do chovu

nesmie byť zaradený. Taký istý postup sa zachová pri zistení perzistujúcej fontanely

lebky alebo zistení ktorejkoľvek z diskvalifikačných vád uvedených v štandarde.

10. Súčasťou bonitácie je tiež identifikácia jedinca – kontrola tetovacieho čísla. Pokiaľ

komisia získa podozrenie, že tu došlo k nedovolenej manipulácii, resp. k zámene psa,

ihneď preruší posudzovanie daného jedinca, zadrží všetky jeho doklady a o zistených

skutočnostiach informuje Výbor SBK.

Popis bonitácie a hodnotenie

EXTERIÉR

sa posudzuje staticky aj dynamicky, včítane potrebných meraní a vážení. V každej pozícii sa

predvádzaný jedinec porovnáva s platným štandardom plemena, so zameraním na prípadný

výskyt penalizačných a diskvalifikačných vád. Zistené výsledky sa ihneď zapisujú do

Bonitačnej karty určeným spôsobom – zakrúžkovanie príslušnej vady.

POVAHA

sa posudzuje ďalej popísaným spôsobom, vychádzajúcim z platného štandardu a určenia

plemena, pričom sila používaných podnetov musí byť primeraná posudzovanému jedincovi.

Test povahy sa nesmie vykonávať v izolovanom prostredí, bez účasti divákov, tiež je

umožnená účasť príslušníkom rodiny, kde pes žije. Počas povahového testu nesmie byť pes

vedený na ostnatom obojku, psovod používa asi 1,5 m dlhé vodidlo, nedrží psa nakrátko,

psovod nemá psovi veliť, resp. ho viesť spôsobom ako na skúške z výkonu. Chovanie

psovoda aj psa má byť čo najprirodzenejšie. Výsledky hodnotenia sa ihneď zapisujú do

bonitačnej karty určeným spôsobom – zakrúžkovanie zadanej známky.

Popis hodnotenia povahy

Povaha sa hodnotí počas celého priebehu bonitácie v nasledovných piatich oddieloch, ktoré sa

hodnotia samostatne:

a) zahájenie – sa hodnotí priamo pri meraní, vážení a posudzovaní exteriéru. Psovod so

psom sa dostaví k bonitačnej komisii, s ktorou bežným spôsobom komunikuje (pozdrav,

odovzdanie dokladov a pod.), potom komisia vykoná kontrolu tetovacieho čísla, psa

meria, váži a hodnotí exteriér

b) správanie k osobám a zvieratám – po zhodnotení exteriéru psovod so psom sa asi jednu

minútu prechádza v okolí kruhu, medzi divákmi a ich psami – pes je na voľnom vodidle.

Komisia sleduje a hodnotí správanie sa psa voči okoliu

c) zvukové a zrakové podnety – po ukončení hodnotenia v bode b/ psovod zotrvá v tej istej

skupine osôb, kde niekoľko z nich (vopred poučených) vykoná rôzne zrakové a zvukové

podnety primeranej intenzity a to tak, aby nijaký z nich nebol vedený priamo proti psovi.

Použitými podnetmi môžu byť napr. otvorenie a zatvorenie dáždnika, osoba tlačiaca

detský kočík, bicykel alebo káru, spôsobenie šramotu rôzneho druhu, kopnutím do plechu,

prechod cez zvuky vydávajúcu podložku atď. Tieto podnety sa nepoužívajú všetky naraz,

ich presný druh a spôsob určí komisia na každú bonitáciu rozdielne podľa aktuálnych

podmienok a tak, aby nebolo možné psov vopred pripraviť na štandardné situácie.

Podnety používané počas jednej bonitácie musia byť (v počte max. 3 druhy) rovnaké pre

všetkých zúčastnených psov

d) samostatné správanie psa – psovod priviaže psa k pripravenému kolíku (takým

spôsobom, aby sa nemohol vyvliecť) na asi 3 m dlhú reťaz a ukryje sa na vyznačenom

mieste. Ponechanie ochranného náhubku nie je povinné – záleží na rozhodnutí psovoda.

Po uplynutí asi 1 min. pobytu psa sa zo strany opačnej úkrytu psovoda 2x vystrelí (ráž

zbrane 6mm – vzdialenosť 25m, ráž zbrane 9mm – vzdialenosť 50m, prestávka medzi

výstrelmi 5 – 10 sec.). Hodnotí sa reakcia psa a jeho opätovné ukľudnenie. Po ukľudnení

psa sa okolo neho vytvorí kruh o priemere asi 20 m, zložený z členov bonitačnej komisie

a ďalších asi 5 osôb. Tieto osoby, na pokyn daný rozhodcom pre povahu sa normálnym

krokom priblížia ku psovi a zovrú kruh až na vzdialenosť 2 m, kde chvíľu postoja a opäť

normálnym krokom, no za potlesku a výskotu odídu na východzie postavenie. Po chvíľke

čakania kruh opäť zovrú na vzdialenosť ako predtým, no tentoraz miernym poklusom a pri

psovi ostanú kľudne stáť. V tejto fáze preskúšania psovod opustí úkryt, dostaví sa ku

psovi, odviaže ho a vodidlo mu prevlečie popod obojok, oba konce vodidla podá

rozhodcovi pre povahu. Potom psovod kruh opustí a bez toho aby lákal a privolával psa sa

vzdiali medzi ostatných divákov, do vzdialenosti asi 20 – 30 m. Po chvíľke čakania

rozhodca držiaci vodidlo pustí jeden jeho koniec tak, aby pes mal umožnený voľný

odchod a sleduje reakcie psa (odchod psa, hľadanie psovoda, reakcie na okolie a pod.).

e) ochrana psovoda – psovod so psom na vodidle bez náhubku voľne ide smerom

k určenému úkrytu, z poza ktorého náhle vybehne figurant (vystrojený ochrannými

nohavicami a rukávom, vyzbrojený palicou) a zaútočí priamo na psovoda, pričom

naznačuje údery palicou. Psovod pustí vodidlo z ruky, ďalšia činnosť figuranta je

prispôsobená reakciám psa, no snaží sa fyzicky napadnúť psovoda. V prípade, že sa pes

do figuranta zahryzne, obdrží po záhryze dve rany palicou na menej citlivé miesta tela. Po

odvolaní psa (na pokyn rozhodcu) sa psovod so psom ihneď odoberie k bonitačnej

komisii, ktorá vykoná záverečné hodnotenie povahy, pričom jeden z jej členov psa

pohladká.

Hodnotenie povahy v bodoch a-d

1. sebavedomý, živý, nebojácny, vyrovnaný, zbytočne neagresívny, s primeraným záujmom

o okolie, dobrý vzťah ku psovodovi, k okoliu a cudzím osobám priateľský či nevšímavý

postoj, bez reakcie na streľbu a iné hluky

2. menej sebavedomý, náznaky flegmatičnosti, s nízkym prahom dráždivosti

3. nedôverčivý, neistý, bez sebavedomia, prehnane dráždivý a nervózny, mierna reakcia na

streľbu a hluky

4. bojazlivý, úplne nevšímavý k okoliu, útočný zo strachu, s pasívno-obrannou reakciou na

streľbu

5. prehnane a bezdôvodne agresívny, bezdôvodne napáda, nijaké ukľudnenie

Hodnotenie povahy v bode e

1. okamžitá reakcia na prepad, psovoda tvrdo a nekompromisne bráni, bez reakcie na

použitú palicu

2. trochu zaváha ale zakročí, zákrok a ochrana psovoda sú menej isté, použitie palice ho od

zákroku neodradí, no má vplyv na jeho kvalitu

3. k zákroku o ochrane psovoda musí byť daný povzbudzujúci povel, po povele pes zakročí,

použitie palice má výrazný vplyv na kvalitu a ukončenie zákroku.

4. pes nezakročí, no neprejaví známku strachu

5. prepadom figuranta sa dá zahnať, psovoda vôbec nebráni, je úplne flegmatický

CELKOVÉ HODNOTENIE POVAHY

Výsledný kód hodnotenie v bodoch a-d hodnotenie v bode e

I. bez známky 3, najviac 2x2 1 alebo 2

II. najviac 1x3, bez známky 4,5 najviac 3

III. ostatné hodnotenia, no bez známok 4,5 najviac 3

IV. ak obdrží aspoň raz známku 4 alebo 5

Výsledný bonitačný kód Beaucerona

sa skladá z piatich pozícií:

1. pozícia: - druh chovnosti – označený veľkým písmenom (viď. bod 8)

2. pozícia: - kód celkového typu psa – označený arabským číslom (viď. Bonitačná karta)

3. pozícia: - kódy exteriérových vád – označenie kombináciou arabských čísel a písmen,

podľa vyznačenia na Bonitačnej karte (pokiaľ je pes v danej pozícii bez závad,

nevypisuje sa nič)

4. pozícia: - kód sfarbenia – označený veľkým písmenom X alebo Y, musí sa vyznačiť vždy

na posledné miesto pred lomítko

5. pozícia: - kód povahy – označený rímskym číslom (viď. celkové hodnotenie povahy).

Pokiaľ je pes do chovu "nezaradený", nepíše sa v tejto pozícii pri prvej

bonitácii nič, pri druhej sa doplní kód, to isté sa týka ja prvej pozície.

Zdroj: Informačný spravodaj SBK č. 1/95

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist
Navštívte nás zase.....