aktualizováno: 06.11.2018 08:56:33

chovateľská   stanica    Ž I V Ý    S E N

Cestovanie so psíkom v rámci EÚ
Sme radi, že ste si otvorili naše stránky.....

Pri premiestňovaní spoločenských zvierat /pes, mačka, fretka / v rámci krajín Európskeho spoločenstva a tretích krajín je potrebné aby každé spoločenské zviera :

  • Bolo nezameniteľne označené

Zviera sa považuje za označené ak je označené elektronickým identifikačným systémom – transpondérom v súlade s normou ISO 11784 alebo dobre čitateľným tetovaním.

ZMENA  NASTÁVA  dňom  3.7.2011.

V tento deň končí prechodné obdobie, dokedy bolo možné označovať zvieratá dvomi spôsobmi na účel premiestňovania v súlade s európskou legislatívou. Po tomto termíne je akceptovaná len metóda označenia elektronickým identifikačným systémom – transpondérom /inak povedané čipom/.

POZOR ! Nezameniteľné a dobre čitateľné tetovanie u zvierat vykonané pred týmto dátumom je platné ak je dokázateľné, že bolo vykonané pred 3.7.2011.

  • Bolo sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa tzv. Pet Pass

 

Ktorý vydal poverený veterinárny lekár. Poverený veterinárny lekár môže byž každý veterinárny lekár, ktorý spĺňa požiadavky zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Zoznam poverených veterinárnych lekárov je verejne prístupný na stránke ŠVPS SR a na stránke Komory veterinárnach lekárov SR  www.kvlsr.sk

 

  • Malo vykonanú platnú vakcináciu, resp. revakcináciu proti besnote

 

Vakcinácia je platná ak : jej dátum je zapísaný v oddiele IV pasu spoločenského zvieraťa, je zapísaná platnosť vakcinácie, dátum označenia /transpondérom, resp. tetovaním/ zvieraťa je skôr ako dátum vakcinácie, od prvej vakcinácie uplynula doba minimálne 21 dní

Niektoré ostrovné krajiny majú dodatočné požiadavky pri vstupe do krajiny na titer protilátok proti besnote a ošetrenie proti vonkajším a vnútorným parazitom.

 

Priestupku alebo iného správneho deliktu sa dopustí ten, kto pri identifikácii a registrácii spoločenských zvierat nezabezpečí na svoje náklady identifikáciu a registráciu spoločenských zvierat, pre ktoré bol vydaný pas spoločenského zvieraťa alebo falšuje identitu zvierat, alebo doklady, ktoré sa týkajú identifikácie a registrácie. Pokuty za porušenie platných predpisov sú do 663,88,-  € pri priestupku a za iný správny delikt od 1658 ,- € do 33 196,-€. V blokovom konaní je možné za priestupok na mieste uložiť pokutu do výšky 300,- € .

 

Spracovala Hella na základe správy od Ing. Lucia Štepánková, Štátna veterinárna a potravinová správa SR

23.1.2012 Doplnenie - Výpis z tlačovej správy Štátneho veterinárneho ústavu ČR, 6.1.2012

- spracovala Hella Kratochvílová

Pozor, niektoré európske štáty (Veľká Británia, Írsko, Malta, Chorvátsko) uznávajú iba identifikáciu čipom. Takže aj staršie zvieratá, ktoré majú síce tetovanie čitateľné musia byť označené čipom ak chcete s nimi cestovať do týchto štátov.

Veľkou novinkou je, že Veľká Británia, Írsko, Malta a Švédsko už nepožadujú potvrdenie z EU schváleného laboratória o účinnosti vakcinácie proti besnote vyšetrením hladiny protilátok. Pre pohyb v EU od 1.1.12 nie je nutné zvieratá pred cestou ošetriť proti kliešťom. Ošetrenie pred vstupom na svoje územie prostriedkom proti echinokokóze s účinnou látkou praziquantel požadujú Veľká Británia, Írsko, Malta a Fínsko. Toto ošetrenie musí byť uskutočnené v rozmedzí 120 až 24 hodín pred vstupom.

Pri ceste mimo EU treba mať pas s potvrdením o očkovaní proti besnote, ktorý môže byť skontrolovaný pri návrate, pri vstupe do EU. Pozor, každopádne je treba si splniť veterinárne podmienky pre vstup do danej zeme a na ne je najlepšie sa opýtať zastupiteľského úradu danej zeme u nás na Slovensku. U nás od tohoto roka platí, že očkovať proti besnote sa bude každé tri roky ale pozor, nemusí to platiť v iných krajinách. Určite nie je na škodu ak je pes očkovaný proti leptospiróze, parvoviróze, lymskej borelióze aj keď s ním necestujete.

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist
Navštívte nás zase.....