aktualizováno: 10.01.2019 21:57:48

chovateľská   stanica    Ž I V Ý    S E N

Trochu teórie
Sme radi, že ste si otvorili naše stránky.....

Plán Európskych a svetových výstav nájdete tu : http://www.data-ess.cz/DOKUMENTY/vystavy-plan-sv-ev.htm

......................................................................................................................................................................................................................

1.2.2018

Dôležitý oznam
Prezídium SKJ schválilo zmenu v organizačnom postupe potvrdzovania čakateľstiev a titulov - CAJC, CAC, reserve CAC, CACIB, reserve CACIB, BOS, BOB, BOJ.
Od 1.1.2018 nebudú vydávané vystavovateľom kartičky potvrdzujúce čakateľstvá a tituly ako doposiaľ, tieto budú zaznačované na posudkovom liste.

K žiadostiam o šampionát však naďalej zostáva povinnosť dokladovať originály CAC kartičiek (spolu s originálom posudkového listu) z výstav, ktoré sa konali do 31.12.2017.SLOVENSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA Furmanská 9, 841 03 Bratislava

............................................................................

VÝSTAVNÝ PORIADOK SKJ

Článok 1 - Účel výstavného poriadku Výstavný poriadok SKJ nadväzuje na znenie Medzinárodného výstavného poriadku FCI. Upravuje podmienky tak, aby výstavy psov organizované na celom území SR mali jednotný a dôstojný ráz. Bližšie podrobnosti a prípadné doplnky, ktoré však nesmú byť v zásadnom rozpore s týmto poriadkom, upravujú propozície výstavy. Výstavy reprezentujú kynológiu pred verejnosťou, prispievajú k jej propagácii a povzbudeniu záujmu o chov a držanie jednotlivých plemien psov. Pre potreby tohto poriadku sa pod uvedenými termínmi rozumie:  pes: pes alebo suka, pokiaľ nie je priamo uvedené inak,  plemeno: plemeno uznané FCI, ktoré má uznaný štandard FCI, národne uznané plemeno doposiaľ medzinárodne neuznané, alebo plemeno novo vytvorené, ktoré je registrované národnou organizáciou,  vystavovateľ: spravidla majiteľ psa, alebo osoba poverená majiteľom na predvedenie psa na výstave.

Článok 2 - Plánovanie a organizácia výstav a) Výstavu môže usporiadať akákoľvek kynologická organizácia, ktorá je začlenená do SKJ a má právnu subjektivitu (ďalej len usporiadateľ). b) Žiadosť o usporiadanie výstavy v konkrétnom termíne musí usporiadateľ zaslať do 30.11. predchádzajúceho roka sekretariátu SKJ. Prípadné zmeny schvaľuje Prezídium SKJ. Pri koordinácii bude všeobecne rešpektovaný princíp chránených termínov medzinárodných a národných výstav na území republiky. Žiadosť o usporiadanie medzinárodných a národných výstav sa riadi doplňujúcimi predpismi SKJ, ktoré tieto termíny schvaľujú. c) Kalendár výstav bude zverejnený do 1. januára. Výstavy organizované v januári a vo februári budú zaradené do kalendára kynologických akcií predchádzajúceho roka. d) Za prípravu, zabezpečenie, priebeh a likvidáciu výstavy zodpovedá usporiadateľ. Usporiadateľ výstavy (špeciálnej, klubovej) je povinný požiadať pred vydaním propozícií SKJ o súhlas s udeľovaním čakateľstva šampionátu SR (CAC, CAJC). e) Výstavy sú finančne zabezpečované usporiadateľom, pokiaľ nie je vopred zmluvne stanovené inak. f) Vlastnou realizáciou výstavy poveruje usporiadateľ výstavný výbor.

Článok 3 - Druhy výstav Podľa rozsahu a miesta usporiadania sa výstavy delia na:  a) oblastné  b) klubové (CAC, CAJC)  c) špeciálne (CAC, CAJC)  d) celoštátna (CAC, CAJC)  e) národné (CAC, CAJC)  f) medzinárodné (CAC, CAJC, CACIB - FCI) a) Oblastné výstavy - prístupné pre plemená uvedené v propozíciách. Súčasťou oblastných výstav môžu byť špeciálne a klubové výstavy chovateľských klubov. b) Klubové výstavy s udeľovaním čakateľstva na šampionát SR (ďalej len CAC) a čakateľstva šampióna mladých (ďalej len CAJC) a udeľovaním titulu Klubový víťaz 20.. - Pre plemená združené v usporiadateľskom klube. Udeľovanie klubových titulov upravujú predpisy príslušného klubu, ktoré musia byť zverejnené v propozíciách. Pokiaľ je na výstave zverené čakateľstvo slovenského šampionátu (CAJC, CAC) musí byť výstava prístupná pre všetky jedince plemena, ak spĺňajú všeobecne platné podmienky. c) Špeciálne výstavy s udeľovaním CAC, CAJC a titulom Víťaz špeciálnej výstavy 20.. pre plemeno/á, ktoré spadá do kompetencie usporiadajúcej (spoluorganizátorov) organizácie. 2 Špeciálna výstava môže byť súčasne Klubovou výstavou. Pre jedno plemeno môže byť v jednom kalendárnom roku usporiadaná len jedna špeciálna výstava. d) Celoštátne výstavy s udeľovaním CAC, CAJC - prístupné pre všetky plemená. e) Národné výstavy s udeľovaním CAC, CAJC - prístupné pre všetky plemená. f) Medzinárodné výstavy s udeľovaním CAC, CAJC a čakateľstvo medzinárodného šampionátu krásy FCI - CACIB (ďalej len CACIB) - prístupné pre všetky plemená. Tieto výstavy sú usporiadané pod záštitou FCI a podľa Medzinárodného výstavného poriadku FCI g) Pre klubové a špeciálne výstavy môžu byť organizovania výstav špecificky schválené príslušným členským zväzom SKJ

Článok 4 - Výstavné triedy a) Pes smie byť na jednej výstave prihlásený iba do jednej triedy.

b) Rozdelenie psov do tried:  1. trieda šteniat – od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov,  2. trieda dorastu 6 - 9 mesiacov,  3. trieda mladých 9 - 18 mesiacov,  4. stredná 15 - 24 mesiacov,  5. trieda otvorená od 15 mesiacov, je prístupná pre všetkých psov bez ohľadu na vykonané skúšky a získané ocenenia,  6. trieda pracovná od 15 mesiacov, je na medzinárodných výstavách prístupná len pre plemená uvedené v zozname plemien, ktoré musia na získanie titulu Medzinárodný šampión krásy zložiť predpísanú skúšku; splnenie podmienok pre triedu pracovnú na MVP musí byť doložené predpísaným pracovným certifikátom,  7. trieda šampiónov od 15 mesiacov, je prístupná psom, ktorí získali titul Medzinárodný šampión (C.I.B, C.I.E), alebo šampióna niektorej z členských krajín FCI, získaného na základe min. 2 čakateľstiev z jednej krajiny,  8. trieda veteránov od 8 rokov,  9. trieda čestná - mimo konkurenciu v tejto triede je možné predstaviť psy bez nároku na kvalifikáciu S výnimkou medzinárodných výstav môžu byť v niektorých špeciálnych prípadoch (napr. u plemena nemecký ovčiak) vypísané triedy s iným členením, tak ako to zodpovedá potrebám chovu a typu výstav. Pre plemeno nemecký ovčiak sú na Špeciálnych výstavách vypisované nasledujúce triedy:  trieda dorastu 6 - 12 mesiacov,  trieda mladých 12 - 18 mesiacov,  trieda dospievajúcich 18 - 24 mesiacov,  trieda pracovná od 24 mesiacov, je podmienená skúškou z výkonu,  trieda veteránov od 8 rokov. Niektoré plemená sú posudzované oddelene podľa sfarbenia. Plemená, ktorých sa rozdelenie týka, určujú pre Medzinárodné výstavy smernice FCI, pre ostatné typy výstav smernice SKJ. Počet navrhnutých čakateľstiev CACIB pre jednotlivé plemená stanovuje FCI. Počet udelených CAC a CAJC pre jednotlivé plemená stanovuje Poriadok pre udeľovanie titulu Slovenský šampión a Slovenský šampión mladých. Pre zaradenie do triedy je rozhodujúci vek psa v deň konania výstavy, ostatné podmienky musia byť splnené v deň podania prihlášky. Prihláška na výstavu musí byť kompletne vyplnená, musí k nej byť priložená fotokópia preukazu pôvodu hláseného jedinca. V prípade, že získané tituly oprávňujúce pre zaradenie do triedy šampiónov alebo certifikát o absolvovaní predpísanej skúšky pre triedu pracovnú nie sú riadne doložené, je usporiadateľ povinný zaradiť psa do triedy otvorenej. Článok 5 - Klasifikácia Ocenenie psa sa vykonáva zadaním známky a farebným označením (stužka, rozeta pod.) a) Trieda šteniat a dorast  veľmi nádejný: žltá farba  nádejný: biela 3 V triedach šteniat a dorastu sa určuje poradie prvých štyroch jedincov s ocenením veľmi nádejný. b) Trieda mladých, stredná, otvorená, pracovná, šampiónov, veteránov:  výborná: modrá  veľmi dobrá: červená  dobrá: zelená  dostatočná: fialová V týchto triedach sa stanovuje poradie štyroch psov ocenených známkou výborná , alebo veľmi dobrá. c) Uvedená klasifikácia musí zodpovedať týmto definíciám:  výborná: Táto známka môže byť priznaná len takému jedincovi, ktorý sa veľmi približuje ideálu, ako ho popisuje štandard, je predvedený vo výbornej kondícii. Jeho povaha musí byť harmonická a vyrovnaná. Typom musí pes zodpovedať svojej triede a musí mať prvotriedny postoj. Prevaha jeho kvalít musí vyvážiť jeho drobné nedostatky. Musí vykazovať typické vlastnosti svojho plemena.  veľmi dobrá: Táto známka sa priznáva takému jedincovi, ktorý má typické vlastnosti svojho plemena, vyvážené proporcie a je v dobrej kondícii. Prepáčia sa mu drobné nedostatky, nie však morfologické. Toto ocenenie môže byť udelené len prvotriednemu jedincovi.  dobrá: Toto ocenenie sa udeľuje jedincovi, ktorý síce vykazuje znaky svojho plemena, ale má viditeľné hrubšie nedostatky.  dostatočná: Toto hodnotenie dostane jedinec, ktorý síce vykazuje znaky svojho plemena, ale ktorého telesnému vzhľadu chýba do ideálu veľmi veľa.  neposúdený: - Pre nedostatky prechodného rázu. Vylúčený z posudzovania musí byť jedinec, ktorý má nedostatky uvedené v štandarde ako nedostatky vylučujúce, ďalej potom jedinci, u ktorých bol vykonaný operatívny zákrok, zakrývajúci vrodené nedostatky exteriéru. V posudkovom liste môže byť vedľa známky a určeného poradia uvedený aj počet psov, ktorí v danej triede súťažili. Článok 6 - Tituly Víťaz triedy - môže byť udelený na oblastných výstavách jedincom, ktorí získali v triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov, veteránov a čestnej ocenenie výborný 1. V prípade rozdelenia plemena podľa sfarbenia, môže byť tento titul udelený v každej triede. U plemena NO môže byť udelený titul v triede mladých jedincovi, ktorý získal ocenenie veľmi dobrý 1 (neplatí pre MV). b) Oblastný víťaz - môže byť udelený najlepšiemu psovi a suke z konkurencie Víťazov tried z triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov. c) Klubový víťaz - podmienky pre udelenie tohto titulu upravuje štatút príslušného klubu (najmä je stanovený minimálny vek psa, stanovené podmienky pre členstvo majiteľa v klube a pod). Udeľuje sa pre každý klub a jedno plemeno jedenkrát v kalendárnom roku. d) Víťaz špeciálnej výstavy - najlepší pes a suka plemena z konkurencie výborných 1 - CAC z triedy strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov. e) Národný víťaz - najlepší pes a suka jednotlivých plemien na národnej výstave z konkurencie výborných 1 - CAC z triedy strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov. f) Najkrajší veterán - pes alebo suka z konkurencie víťazov triedy veteránov. g) Víťaz plemena FCI (BOB) - do súťaže nastupujú CAJC a najlepší dospelí jedinci (NV, CACIB, Klubový víťaz či Víťaz špeciálnej výstavy) a výborní 1 z triedy veteránov. Titul môže byť zadaný len na výstavách s udeľovaním CAC. h) Najkrajší z opačného pohlavia (BOS) - do súťaže nastupujú jedinci opačného pohlavia ako víťaz plemena – CAJC, najlepší dospelý jedinec (NV, CACIB, Klubový víťaz alebo Víťaz špeciálnej výstavy) a najlepší veterán. ch) Víťaz skupiny FCI (BOG) - do súťaže nastupujú všetci víťazi plemien (BOB) príslušnej skupiny FCI. i) Víťaz dňa (BOD) j) Víťaz výstavy (BIS)- do súťaže nastupujú všetci víťazi skupín FCI, alebo BOD. 4 Všetky tituly je možné zadať bez ohľadu na počet predvádzaných jedincov ak kvalita kandidáta na titul zodpovedá požiadavkám na jeho zadanie. Prípadné tituly je možné udeliť len vtedy, ak je ich udelenie v súlade s propozíciami výstavy. Tituly nie sú nárokové. Článok 7 - Čakateľstvo a) Čakateľstvo šampionátu mladých (CAJC) Udeľovanie tohto čakateľstva upravuje Poriadok pre udeľovanie titulu Slovenský junior šampión, ktorý je prílohou tohto VP a musí byť uvedený v katalógu výstav, na ktorých je povolené udeľovať čakateľstvo (CAJC). b) Čakateľstvo šampionátu SR (CAC): Udeľovanie tohto čakateľstva upravuje Poriadok pre udeľovanie titulu Slovenský šampión krásy, ktorý je prílohou tohto VP a musí byť uvedený v katalógu výstav, na ktorých je povolené udeľovať čakateľstvo (CAC). c) Čakateľstvo medzinárodného šampionátu krásy FCI (CACIB): Udeľovanie tohto titulu upravuje Medzinárodný výstavný poriadok FCI, ktorý je prílohou tohto VP. Príslušné ustanovenia týkajúce sa podmienok, spôsobu a počtu CACIB pre jednotlivé plemená musia byť uvedené v katalógu medzinárodných výstav. Čakateľstvo udeľuje (CAC, CAJC), alebo navrhuje (CACIB) rozhodca, ktorý na výstave posudzuje príslušné plemeno. V prípade, že je plemeno posudzované vo viacerých kruhoch, musí byť vopred menovite určené, ktorý rozhodca čakateľstvo zadá (navrhne). Vystavovateľ dostane doklad, na ktorom je uvedený dátum a typ výstavy, pečiatka usporiadateľa, katalógové číslo psa, meno psa a podpis rozhodcu. Doklad musí byť vystavený na oficiálnom formulári SKJ. Tituly nie sú nárokové. Článok 8 - Súťaže Súťaže na výstavách slúžia k zvýšeniu atraktívnosti výstav pre divákov, na propagáciu pracovného a záujmového využitia plemien, propagáciu výstavníctva a v neposlednom rade aj k zhodnoteniu úrovne chovu jednotlivých plemien. Spravidla sa vypisujú tieto súťaže:  a) Najkrajší pár psov - Pes a suka jedného plemena, ktorí boli na výstave posúdení a sú v majetku jedného majiteľa.  b) Chovateľské skupiny - Do súťaže môže chovateľ prihlásiť minimálne troch a max. 5 jedincov pochádzajúcich z vlastného chovu, ktorí pochádzajú z rôznych spojení (min. od dvoch rôznych otcov alebo matiek) a boli na výstave posúdení. Psi nemusia byť v majetku chovateľa.  c) Mladý vystavovateľ (Junior Handling) - Táto súťaž je užitočnou prípravou budúcich vystavovateľov. Hodnotí sa predvádzanie psa, preto nie je rozhodujúca kvalita predvádzaného psa. Súťažiť sa môže aj so psom, ktorý nebol na danej výstave posúdený.  Rozdelenie vekových kategórií: 1. skupina 9 - 13 rokov 2. skupina 13 - 17 rokov Dovŕšenie veku vystavovateľa - jeden deň pred konaním výstavy.  d) Súťaž o najlepšieho plemenníka - sa vypisuje len na klubových a špeciálnych výstavách. Do tejto súťaže nastupuje plemenník s najmenej 5 potomkami, ktorí boli na výstave posúdení. Hodnotí sa typ a kvalita odchovu. Plemenník nemusí byť na výstave posúdený v konkurencii. Podrobnejšie podmienky účasti, prípadne ďalšie súťaže musia byť uvedené v propozíciách výstavy. Je vhodné v propozíciách a programe výstavy uviesť aj prehľad všetkých propagačných sprievodných akcií. Článok 9 - Rozhodca a) Na výstavách môžu posudzovať len rozhodcovia, ktorí sú uvedení v celoštátnom zozname rozhodcov a majú kvalifikáciu pre posudzovanie príslušných plemien. b) Na medzinárodných výstavách môžu posudzovať len tí rozhodcovia, ktorí sú uvedení v zozname medzinárodných rozhodcov členského štátu FCI a zmluvných partnerov FCI. V krajine 5 svojho bydliska aj rozhodcovia, ktorí sú uvedení v listine národných rozhodcov a čakajú na splnenie podmienok pre uvedenie na listinu medzinárodných rozhodcov. c) Zahraničný rozhodca členských štátov FCI a zmluvných partnerov FCI môže v SR posudzovať len so súhlasom svojej materskej organizácie, ktorý vyžiada SKJ a rozhodca z nečlenských štátov FCI po dodaní dotazníka - potvrdenia, že bude posudzovať podľa poriadku FCI (pozri predpisy FCI). Spôsob získania kvalifikácie, rozšírenia kvalifikácie, vedenia zoznamov rozhodcov upravujú špeciálne medzinárodné a národné predpisy. d) Na výstave môže posudzovať len ten rozhodca, ktorý bol na výstavu delegovaný a to výhradne na tie plemená, pre ktoré má kvalifikáciu. e) Delegovanie na výstavy vykonáva na žiadosť usporiadateľa SKJ, resp. organizácia, ktorá je týmto poverená. Rovnakým spôsobom sa vykonáva delegovanie čakateľov. f) Jeden z delegovaných rozhodcov je delegujúcou organizáciou poverený do funkcie hlavného rozhodcu. V prípade, že sa na výstavu nedostaví, určí sa tento na porade rozhodcov dohodou. Povinnosti hlavného rozhodcu: - Riadi poradu rozhodcov, - Je predsedom komisie, ktorá rozhoduje o protestoch, - Prideľuje čakateľa na funkciu rozhodcu k jednotlivým rozhodcom, - Podáva súhrnnú správu delegujúcemu orgánu o priebehu výstavy. - g) Rozhodca má právo: - Požadovať od usporiadateľa splnenie zodpovedajúcich podmienok pre posudzovanie psov, - Upozorniť na nevhodné správanie sa vystavovateľov, usporiadateľov alebo pomocníkov v zmysle ustanovení tohto poriadku a pri jeho hrubom porušení odmietnuť posudzovať psov, - Neposúdiť jedinca, ktorý nastúpil oneskorene do kruhu, ak zavinenie nie je spôsobené usporiadateľom. V prípade, že jedinec bol posúdený dodatočne a nemohol sa zúčastniť súťaže, nemožno mu určiť poradie, - Na vyplatenie náhrad spojených s výkonom svojej funkcie vo výške, ktorá bola dohodnutá vopred. h) Rozhodca má povinnosť: - Odmietnuť posudzovať na výstavách, ktoré sú usporiadané organizáciou, ktorá nie je zastrešená členskou organizáciou FCI, - Písomne potvrdiť usporiadateľovi prijatie delegovania. Prijatím delegovania rozhodca vyslovuje súhlas s podmienkami, ktoré usporiadateľ či delegujúci orgán uviedol (posudzované plemená, predpokladaný počet jedincov, vrátane stanovenia výšky odmeny a náhrad, ubytovanie a pod) - Zúčastniť sa porady rozhodcov, ktorá sa koná najneskôr hodinu pred zahájením výstavy, - Vystavované jedince posudzovať nestranne v súlade s daným štandardom FCI, - Vystaviť písomný posudok a zadať výstavné ocenenia. V každej triede (okrem tried šteniat a dorastu) určiť poradie štyroch jedincov. U ostatných jedincov budú zadané ocenenie bez uvedenia poradia, - Neposúdiť jedinca, ktorého bol v posledných šiestich mesiacoch pred výstavou vlastníkom alebo spoluvlastníkom. To isté sa vzťahuje na psov, ktorí patria jeho najbližším príbuzným alebo partnerom, - Rozhodca zodpovedá za prácu zvereného čakateľa. - Vyplniť knihu rozhodcu a odovzdať ju ku kontrole výstavnému výboru - Neposúdiť neovládateľného alebo agresívneho jedinca. Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. i) Správanie rozhodcu musí byť korektné tak pri posudzovaní v kruhu ako aj mimo neho. Z toho vyplýva, že - Nemá právo prezerať si katalóg pred alebo počas posudzovania, - Nesmie prihlásiť psa, ktorého je majiteľom, v majetku svojich rodinných príslušníkov alebo osôb s ním žijúcich v jednej domácnosti na výstavách kde je vo funkcii rozhodcu v deň, keď posudzuje, - Psy, ktorých predvádza na výstave, kde nie je rozhodcom, musia byť buď z jeho vlastného chovu, alebo musí byť ich majiteľom, alebo musia patriť partnerovi alebo blízkemu príbuznému, - Nesmie sa dostaviť na výstavu, na ktorej posudzuje v sprievode vystavovateľov, ktorých psov na tejto akcii má posudzovať, 6 - V žiadnom prípade sa nesmie stýkať s vystavovateľmi, ktorí mu budú predvádzať svojich psov, ani u nich pred výstavou bývať, - V kruhu sa musí správať korektne a posudzovať všetkých psov bez diskriminácie. Musí konať vždy zdvorilo. - Pri posudzovaní v kruhu nesmie fajčiť ani požívať alkoholické nápoje, - pri posudzovaní nesmie používať mobilný telefón - Nesmie sa v žiadnom prípade uchádzať o pozvanie k posudzovaniu. - Tieto ustanovenia sa týkajú v rámci jeho výkonu aj čakateľstva Článok 10 - Posudzovanie a) O zadaní výstavného ocenenia, poradia a titulu je oprávnený rozhodovať len rozhodca, ktorý ich udeľuje podľa kvality predvedených jedincov a nie je jeho povinnosťou preverovať, či predvedení jedinci spĺňajú podmienky, oprávňujúce prihlásenie do príslušnej triedy (vek, skúšky, zápisy v plemenných knihách a pod .) b) V každom kruhu posudzuje jeden rozhodca. Z priestorových dôvodov môžu jeden kruh využiť po sebe dvaja aj viac rozhodcov. c) Pri posudzovaní smie byť v kruhu vedľa vystavovateľov len rozhodca, vedúci kruhu, zapisovateľ, príp. tlmočník. S povolením hlavného rozhodcu môže byť do kruhu pridelený aj hospitant (1). Rozhodca sa môže s usporiadateľom dohodnúť o vlastnom zapisovateľovi. Do kruhu môže v priebehu posudzovania vstúpiť zástupca usporiadateľa, prípadne hlavný rozhodca, ak títo zaisťujú úlohy súvisiace s úspešným priebehom výstavy. Vstup iných osôb do kruhu (fotografi, funkcionári klubu a pod) je dovolený až po ukončení posudzovania a určenia poradia. d) Pri posudzovaní sa rozhodca riadi štandardom FCI v jeho plnom znení. U plemien dosiaľ neuznaných FCI a plemien novo vznikajúcich podľa štandardu schváleného členskou krajinou FCI, ktorá je ich garantom. e) Rozhodca je povinný stanoviť v každej triede poradie prvých štyroch jedincov (ocenených známkou veľmi nádejný, výborný, alebo veľmi dobrý). f) Ako doklad o vykonanom posúdení slúži výstavný posudok, ktorý musí byť vlastnoručne podpísaný rozhodcom, ktorý psa posudzoval. Zápis do preukazu o pôvode, alebo kvalifikačného listu môže byť v súlade s propozíciami vykonaný výstavným výborom (vždy však musí byť minimálne uvedené: dátum, miesto a druh výstavy, trieda, ocenenie, poradie, tituly a meno rozhodcu). g) Je žiaduce, aby rozhodca zhodnotil triedu, zdôvodnil zadané ocenenia a stanovené poradie. Článok 11 - Podmienky prijatia na výstavu a) Psy v majetku občanov SR, ktorí majú v SR svoje trvalé bydlisko, musia byť zapísaní v plemennej knihe Slovenskej kynologickej jednoty alebo v inej plemennej knihe uznanej FCI. b) Pes a vystavovateľ musí splniť ďalšie podmienky, ktoré sú uvedené v propozíciách (pozri najmä veterinárne podmienky článku 17 tohto VP). Článok 12 - Z účasti na výstave sú vylúčení a) Psy, ktorí nie sú uvedení v katalógu. b) Psy chorí, podozriví z choroby, po úraze, suky v druhej polovici gravidity a kojace suky. c) Psy v majetku osôb pracujúcich priamo v kruhu (zapisovateľ, vedúci kruhu, tlmočník a pod.), alebo osôb, ktorým bolo odňaté právo vystavovať. d) Psy nebezpeční - agresívni voči ľuďom a psom. Článok 13 - Povinnosti usporiadateľa (Výstavného výboru) a) Požiadať včas o zaradenie výstavy do kalendára kynologických akcií. b) Vydať propozície so všetkými dôležitými informáciami potrebnými na účasť na výstave aj s uvedením skutočností, ktoré vylučujú psov z účasti na výstave. Ďalej musí byť uvedené, že vystavovateľ súhlasí so zverejnením svojej adresy v katalógu. V propozíciách klubových, špeciálnych, národných a medzinárodných výstav musí byť uvedený návrh rozhodcov pre jednotlivé plemená alebo skupinu plemien. c) Zamietnuť a vrátiť prihlášky a vklady, ktoré boli doručené po uzávierke výstavy a po zostavení 7 katalógu, potvrdiť prijatie prihlášok. d) Zostaviť a vydať výstavný katalóg, ku ktorému nie je prípustné dopĺňať akékoľvek dodatky (napr. formou vložených listov) s výnimkou Oblastných výstav, na ktorých sú dodatky povolené.. e) Zabezpečiť u delegujúceho orgánu delegovanie navrhnutých rozhodcov a v návrhu zahraničných rozhodcov aj vyžiadanie súhlasu materských organizácií. f) Zabezpečiť vyškolený personál do kruhov a výstavnej kancelárie. g) Zabezpečiť potrebné vybavenie kruhov a ich vyznačenie. Pritom musí dbať na dostatočnú veľkosť kruhov, najmä s ohľadom na špeciálne požiadavky pre posudzovanie, vhodný povrch, prípadne ďalšie potrebné vybavenie (napr. váhy, stôl s podložkou na posudzovanie, signálne pištole a pod) h) Zabezpečiť vopred strojom vyplnené posudkové listy, diplomy, dostatočný počet farebných označení a doklady pre udelenie titulov a čakateľstiev. i) Zabezpečiť viditeľné označenie pre vystavované psy. j) Zabezpečiť usporiadateľskú, veterinárnu a zdravotnícku službu po dobu konania výstavy. k) Vyplatiť rozhodcom a ďalším pracovníkom finančnú odmenu a náhrady vo vopred stanovenej výške. l) Usporiadateľ je povinný rešpektovať všetky veterinárne predpisy, ktoré určil orgán Štátnej veterinárnej správy (musí ich uviesť v propozíciách) a orgány miestnej správy, ktoré organizovanie akcie na svojom území povolia. m) V prípade nekonania výstavy z dôvodu vyššej moci bude časť výstavných poplatkov vrátená vystavovateľom a zvyšok bude použitý na uhradenie nákladov spojených s prípravou výstavy. Článok 14 - Práva a povinnosti vystavovateľa Vystavovateľ má právo: a) aby jeho pes bol uvedený v katalógu výstavy, ak sa v stanovenom termíne prihlásil a včas zaplatil výstavný poplatok, b) na posúdenie prihláseného psa, c) dostať originál výstavného posudku, d) zapísanie výstavného ocenenia do preukazu pôvodu alebo výkonnostnej knižky je ponechané na vystavovateľovi; zapísanie výsledkov však má uskutočniť výhradne v priebehu výstavy, výnimočne na základe predloženého výstavného posudku sekretariátom SKJ a to za úhradu stanovenú P SKJ. e) protestovať proti formálnemu nedodržania tohto VP alebo propozícií. Vystavovateľ má tieto povinnosti: a) zaslať včas riadne, úplne a čitateľne vyplnenú prihlášku doloženú potrebnými náležitosťami. Pravdivosť údajov na prihláške potvrdiť svojim podpisom, ktorým sa súčasne zaväzuje plniť ustanovenia tohto VP a propozícií, b) uhradiť výstavný poplatok súčasne so zaslaním prihlášky v správnej výške, c) pri prezentácii na výstave preukázať sa "Návratkou", d) predložiť PP a výkonnostnú knižku podľa pokynov usporiadateľa, e) viditeľne označiť seba aj vystavovaného psa (podľa podmienok) prideleným číslom, f) nastúpiť so psom včas do výstavného kruhu a predviesť psa tak, aby mohol byť čo najlepšie rozhodcom posúdený. g) Dbať na pokyny rozhodcu h) nenechať voľne pobehovať psa v priestore výstaviska. Za škody spôsobené psom plne zodpovedá vystavovateľ, ch) nenarušiť svojim správaním a nevhodným konaním priebeh výstavy, i) vystavovateľ, ktorý sa výstavy z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní, nemá nárok na vrátenie výstavného poplatku. Zakázané je: a, Používanie sprayov, púdrov a iných prostriedkov na úpravu srsti, b, hlasité povzbudzovanie psov spoza kruhov / doublehandling). c, Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. d, Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). 8 Článok 15 - Protest a) Protest proti rozhodnutiu rozhodcu (ocenenie, zadanie poradia a titulov) nie je prípustný. b) Protest z formálnych dôvodov (porušenie výstavných predpisov alebo propozícií) je prístupný. Protest musí byť podaný písomne a súčasne so zložením finančného obnosu vo výške, ktorú uvádzajú propozície. c) Protest musí byť podaný počas výstavy. d) Protest prejedná komisia zložená z hlavného rozhodcu, riaditeľa výstavy a zástupcu rozhodcov a to za prítomnosti rozhodcu (usporiadateľa), ktorého sa podaný protest týka. O prerokovaní a výsledku musí byť urobený písomný zápis. e) Protest môže podať v priebehu výstavy ktokoľvek. f) Protest podaný po skončení výstavy (po skončení posudzovania vo všetkých kruhoch) sa neprejednáva. Článok 16 - Ručenie a) Usporiadateľ a výstavný výbor nezodpovedá za prípadné ochorenie psov, úhyn alebo stratu psa a nezodpovedá za škody spôsobené psom v priebehu výstavy. b) Za škody spôsobené psom je zodpovedný vystavovateľ. Článok 17 - Veterinárne predpisy a) Usporiadateľ, vystavovatelia a návštevníci sú povinní dodržiavať právne predpisy (najmä predpisy na úseku veterinárnej starostlivosti a ochrany zvierat proti týraniu), veterinárne podmienky stanovené orgánom veterinárnej starostlivosti a propozíciami výstav, prípadne povinnosti uložené orgánom Štátnej veterinárnej správy, vydané v súlade s právnym poriadkom pri výkone dozoru nad konaním akcie. b) Usporiadateľ je oprávnený z priestoru výstavy vykázať osobu, ktorá povinnosti, uvedené pod bodom a) hrubo alebo opätovne poruší. c) Tieto predpisy sa vzťahujú na vystavovaných psov a tiež na psov návštevníkov alebo účastníkov súťaží a sprievodných akcií. Článok 18 – Delegovanie rozhodcov a) Návrh rozhodcov na výstavy: Rozhodcovia, ktorí majú posudzovať na medzinárodnej, celoštátnej, národnej, špeciálnej alebo klubovej výstave, musia byť uvedení v propozíciách. Usporiadateľ výstavy je povinný rozhodcovi poslať predbežné delegovanie. Pri zostavovaní propozícií a delegovaní rozhodcov patrí konečné rozhodnutie usporiadateľovi výstavy. V propozíciách môže byť uvedený len rozhodca, ktorý potvrdil predbežné delegovanie. Návrh rozhodcov na výstavy vykonáva: - výstavy oblastné – usporiadateľ, - výstavy špeciálne a klubové – usporiadajúci chovateľský klub, - výstavy medzinárodné, celoštátne a národné – usporiadateľ. b) Finančné náhrady pre rozhodcov na všetkých typoch výstav sú upravené pravidlami FCI, alebo vopred podľa dohody rozhodcu s usporiadateľom. c) Finančné podmienky pre účasť zahraničných rozhodcov na MVP a NVP v súlade s predpismi FCI d) Podmienky pre účasť rozhodcov zo SR na MVP a NVP - dohoda usporiadateľa výstavy s rozhodcom je pre obidve strany záväzná - rozhodca, ktorý potvrdil účasť na výstave sa môže z výstavy ospravedlniť len zo závažných dôvodov (ochorenie a pod.) - všetky rokovania, ktoré súvisia s pozvaním rozhodcu, vykonáva usporiadateľ výstavy. 9 e) Podmienky pre účasť zahraničných rozhodcov na MVP a NVP - účasť zahraničného rozhodcu navrhovaného klubom je možná len za podmienok dopredu stanovených dohodou medzi usporiadateľom výstavy a klubom, - všetky jednania súvisiace s pozvaním rozhodcu vedie usporiadateľ výstavy. Ten prostredníctvom SKJ vyžiada účasť zahraničného rozhodcu podľa predpisov FCI. - doporučený počet zahraničných rozhodcov na MVP je minimálne 20% z celkového počtu rozhodcov. f) Spôsob delegovania : Delegovanie posudzovateľov vykonáva: - na výstavy všetkých plemien (oblastné, celoštátne, národne, medzinárodné) – sekretariát SKJ, - na výstavy špeciálne a klubové – príslušná členská organizácia SKJ (SPZ, ÚKK, ZŠK), - súhlas s posudzovaním zahraničných rozhodcov na všetky typy výstav zariaďuje SKJ. Článok 19 - Tresty a sankcie a) Porušenie tohto VP, ostatných záväzných predpisov a propozícií výstavy môže mať za následok disciplinárne konanie. b) Usporiadateľ môže v prípade porušenia tohto VP podať sekretariátu SKJ návrh na zrušenie získaného ocenenia a odobratie zadaných titulov. Schválené Valným zhromaždením SKJ dňa 4.4.2013. Znenie Výstavného poriadku nadobúda platnosť od 4.4.2013.

TOPlist
Navštívte nás zase.....